Informatiounen fir Proprietairen

 Garantéierten Loyer mat engem laangfristegen Locatioun’s Kontrakt.


Garantéierten gudden Zoustand vun ärem Besëtz.


 Komplett an gratis Gestioun vun ärem Besëtz.


Garantéierte Suivi an sozial Begleedung vun den Bewunner duerch den Office Social.


Dir hutt bis zu 75% Steiererliichterung duerch d’sozial Locatioun.

(application de la loi modifiée du 25.02.1979 mémorial A no. 274 du 27.12.2016 art.115 §13)